Hlavné menu


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Výzva PDF Print E-mail

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya ,Československej armády 234/139 , 967 12 Kremnica


V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá výzvu na predloženie podprahovej zákazky s výzvou na predloženie ponuky na  „ Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny . „

VÝZVA K PODPRAHOVEJ ZÁKAZKE NA PREDLOŽENIE PONUKY :

1. Identifikácia obstarávateľa :
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
ČSA 234/139 , 967 12 Kremnica
Zastúpený :                MUDr. Tibor Ďurian
IČO           :                00 606 987
Bankové spojenie :    Štátna pokladnica
Číslo účtu :                7000288237/8180
Telefón :                    045/ 6742 141-148            Fax : 045/ 6742 149
Kontaktná osoba :     Dobiasová Monika


2. Zmluva na dodanie predmetu zákazky :
Kúpna zmluva .


3. Názov predmetu zákazky :
Základné a dlhodobo skladovateľoné potraviny


4. Stručný opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je dodávka základných a dlhodobo skladovateľných potravín pre potreby Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya v Kremnici.


5. Miesto dodania predmetu zákazky :
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya ČSA 234/139 , 967 12 Kremnica
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania.

     
6. Nomenklatúra / Klasifikácia CPV :
15897200-4      výrobky v konzerve
15235000-4      ryby v konzerve
15400000-2      oleje
15830000-5      cukor a jemu príbuzné výrobky
15860000-4      káva , čaj, príbuzné produkty
15610000-7      mlynské výrobky
15332200-6      džemy a marmelády
15840000-8      kakao , čokoláda a cukrovinky
15870000-7      koreniny a chuťové prísady

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky :

Múka hladká 1 700 kg , múka polohrubá 1 000 kg , múka hrubá 600 kg , krupica 600 kg , krúpy 40 kg , ovsené vločky 30 kg , ryža 4 000 kg , cestovina niťovky 200 kg , cestovina fliačky 500 kg , cestovina kolienka 1 700 kg , cestovina vretená 2 000 kg , cestovina špagety 500 kg , cestovina tarhoňa 500 kg , cestovina slovenská ryža 500 kg
Sucháre 350 ks , keksy 1 400 ks , keksy dia 800 ks , paštika 3 500 ks , sardinky v oleji 2 000 ks , olej 2 000 l , sušené mlieko 150 ks , hrášok ster. 700 ks , hrach suchý 400 kg , paradajkový pretlak 1 000 ks , kečup 100 kg , kečup 20gr. 40 ks , fazuľa suchá 250 kg , lečo ster. 1 200 ks , šalát ster.1 500 ks , šalát ster. Dia 120 ks , uhorky ster. 1 600 ks , uhork ster. dia 200 ks , kápia ster. 160 ks , chren ster. 200 ks , fazuľka ster.
700 ks , šampiňóny ster. 240 ks , šošovica 120 kg , kompót 720gr. 3 000 ks , kompót dia 720 gr. 600 ks , marmeláda 600 kg , džem 150 ks , džem dia 100 ks , džem 20 gr.
3 500 ks , džem dia 20 gr. 1 500 ks , detská výživa 1 500 ks , detská výživa dia 750 ks
Džús 400 ks , sirup 3 000 ks , cukor kryštáľový 3 000 kg , cukor práškový 500 kg , cukor škoricový 600 ks , cukor vanilkový 500 ks , med 20 gr. 3 000 ks , čaj 60 kg , káva melta 300 kg , kakao 80 kg , horčica 300kg , horčica 200 gr. 200 ks , vegeta 160 kg , korenie mleté 20 kg , korenie celé 20 kg , paprika mletá 20 kg , ocot 200 ks , soľ 
1 500 kg ,

Spôsob tvorby ceny : Uchádzač predloží informáciu o jednotkovej cene uvedeného predmetu zákazky s DPH ako aj bez DPH + celková cena za jednotlivé množstvo predmetu zákazky.

8. Rozdelenie predmetu zákazky :
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky.


9. Variantné riešenie :
Neumožňuje sa .


10. Trvanie zmluvy alebo lehoty pre skončenie dodávky :
Zmluva sa uzatvára na 12 mesiacov odo dňa jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.Predmet zmluvy s upresnením množstva a termínov bude realizovaný formou písomných objednávok obstarávateľa počas celej doby trvania zmluvy.


11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  :
Platby sa budú uskutočňovať priebežne podĺa uskutočnených dodávok na základe vystavenej faktúry a po dodaní tovaru – podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov  PN – Kremnica.
Verejný obstarávateľ preddavok neposkytuje.


12. Podmienky účasti uchádzačov:
 Čestné prehlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov
predložených v ponuke
 Čestné prehlásenie , že uchádzač súhlasí s podmienkami určenýni verejným
obstarávateľom, ktoré sú uvedené v tejto výzve a v súťažných podkladoch

 Doklad , že uchádzač je oprávnený dodávať tovar , ktoré preukáže predložením dokladu o oprávnení podnikať ( originál alebo overená
kópia ) alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov.


 Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty , ktorými
preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky.

 Doklad – osvedčenie regionálnej veterinárnej a potravinárskej správy  o hygienickej spôsobilosti dopravných prostriedkov uchádzača na prepravu potravín a surovín v zmysle Potravinového kódexu SR. ( originál alebo úradne overená kópia )

Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov :
- Všetky doklady a dokumenty musí uchádzač predložiť ako originály alebo overené fotokópie.


          13.             Podmienky poskytnutia súťažných podkladov :
                      Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
                            Kontaktná osoba :
                      Dobiasová Monika
                      Telefón : 045 /6742 141-148 , kl. 125

                Súťažné podklady sa budú vydávať :
                v pracovných dňoch od :    03.09.2009           do : 11.09.2009
                v pracovnom čase od :        9,00 hod.             do : 14,00 hod.


                Spôsob prevzatia súťažných podkladov :
- osobné prevzatie , resp. zaslané poštou
                                                                                                                             

       14.   Úhrada za súťažné podklady :
                     - nevyžaduje sa.


15. Lehota na predkladanie ponúk :
deň : 22.09.2009               hodina :  do 12,00 hod.

Adresa , na ktorú sa majú ponuky doručiť :
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya , ČSA 234/139 , 967 12 Kremnica
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.


16. Otváranie obálok s ponukami :
deň : 22.09.2009                              hodina :  13,00 hod.

                     Miesto otvárania obálok s ponukami :
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya , ČSA 234/139 , 967 12 Kremnica
- jedáleň  Psychiatrickej nemocnice – prízemie .

17. Kritáriá na hodnotenie ponúk :
- Najnižšia cena bez DPH
                      ( celková cena bez DPH za celý predmet zákazky podľa predpokladaného     
                         množstva odberu ods. 7 )
   
18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk :
Dňa : 31.10.2009


19. Ďalšie informácie obstarávateľa :
- Obmedzenie počtu uchádzačov  - nie .
- Verejný obstarávateľ v prípade , že zmluvný partner stratí schopnosť plnenia zmluvy v súlade s § 23 ods.4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, vyzve na rokovanie o uzavretí zmluvy uchádzača , ktorý sa umiestnil v podprahovej zákazke s výzvou na predložrnie ponuky na ďalšom mieste.                                                                                                                                                          

 


                                                                                                                                                                                    
              V Kremnici , dňa 02.09.2009                                            ...................................
                                                                                                           Dobiasová Monika