Ponúkaný prebytočný majetok štátu sa zobrazuje v tabuľkovej forme v registri MF SR http://www.ropk.sk.

Register ponúkaného majetku štátu je podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje MF SR. 

Aktuálne ponuky 

Prenájom nebytových priestorov: 

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya v Kremnici, Ul. ČSA 234/139, 967 01 Kremnica, ako správca majetku štátu, v zmysle zákona o správe majetku štátu č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom nebytový priestor o výmere 1m2 v areáli nemocnice – priestory vrátnice, budova RRO, č. súp. 1374, parc. č. 1180, LV č. 1358, k ú. Kremnica. Priestor je vhodný na umiestnenie nápojového automatu. Výška trhového nájomného je 950,00 €/m2/rok bez prevádzkových nákladov. Cenové ponuky zasielať poštou alebo doručiť osobne v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením „Neotvárať – ponuka – VNA“ na sekretariát nemocnice /vyššie uvedená adresa správcu/ v termíne od 09. 02. 2016 do 18. 02. 2016 do 12.00 hod.. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za m2/rok za predmet nájmu. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu len s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného, je správca povinný od ponuky odstúpiť.
Ponuka zverejnená dňa 08. 02. 2016 v Registri ponúkaného majetku štátu MF SR – www.ropk.sk.

 
Ponuka zverejnená dňa 08. 02. 2016 v Registri ponúkaného majetku štátu, www.ropk.sk. Začiatok lehoty na doručovanie ponúk 09. 02. 2016, koniec lehoty 18.02.2016 do 12.°° hod..
Obhliadka priestorov - dohodou.

Výherca ponukového konania: Branislav Patráš – Firma PATRAS
                                                 Mlynská 34
                                                 976 11 Selce
Najvyššia cenová ponuka:       1 950,00 €/m2 /rok, bez prevádzkových nákladov.

 

Bližšie informácie: Renáta Florovičová, č. tel. 045/6705114, 0904 255913

 

Ponuky prostredníctvom registra:

- ponukové konanie (od 01. 07. 2015)

- osobitné ponukové konanie

- vyhlásenie elektronickej aukcie

- ponuka dočasne prebytočného majetku štátu - nájom (od 01. 07. 2015)

- ponuky vybraného hnuteľného majetku štátu