Ponúkaný prebytočný majetok štátu sa zobrazuje v tabuľkovej forme v registri MF SR http://www.ropk.sk.

Register ponúkaného majetku štátu je podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje MF SR. 

 

Aktuálne ponuky 

Prenájom nebytových priestorov - nemocničný bufet:

 

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya v Kremnici, Ul. ČSA 234/139, 967 01 Kremnica vyhlasuje podľa zákona o správe majetku štátu č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov ponukové konanie na prenájom nebytových  priestorov o celkovej výmere 80,00 m² v budove RRO č. súp. 1374 na parcele 1180, LV č. 1358, k. ú. Kremnica, prízemie, vstup cez vrátnicu. Priestor sa využíva na prevádzkovanie nemocničného bufetu s predajom bežných potravinárskych výrobkov, ovocia, nealkoholických nápojov (zákaz predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov) a  prenajme sa za najvyššie ponúknuté trhové nájomné. Výška trhového  nájomného, t. j. minimálna cena za nájom priestorov je určená 25,00 Eur/m²/rok bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Ponuky zaslať poštou alebo doručiť osobne na sekretariát nemocnice v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a s označením "Neotvárať - Nájom - Bufet" najneskôr do 30. 04. 2018 do 12.°° hod.. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu (adresa, mail, č. tel.), výšku ponúkaného nájomného za m²/rok za predmet nájmu a účel nájmu. Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu len s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.

 

Ponuka zverejnená dňa 16. 04. 2018 v Registri ponúkaného majetku štátu, www.ropk.sk. Začiatok lehoty na doručovanie ponúk 17. 04. 2018, koniec lehoty 30. 04. 2018 do 12.°° hod..

Obhliadka priestorov - dohodou.

 

Bližšie informácie: Renáta Florovičová, č. tel. 045/6705114, 0904 255 913, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

 

 

Ponuky prostredníctvom registra:

- ponukové konanie (od 01. 07. 2015)

- osobitné ponukové konanie

- vyhlásenie elektronickej aukcie

- ponuka dočasne prebytočného majetku štátu - nájom (od 01. 07. 2015)

- ponuky vybraného hnuteľného majetku štátu