Aktuálna ponuka

 

Prenájom nebytových priestorov - nemocničný bufet:

 

Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya v Kremnica                                          Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica

 

vyhlasuje

 

podľa zákona o správe majetku štátu č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov            ponukové konanie na prenájom nebytových  priestorov o celkovej výmere 63,90 m²                         v budove RRO č. súp. 1374 na parcele 1180, LV č. 1358, k. ú. Kremnica,                      prízemie, vstup cez vrátnicu.

 

Priestor sa využíva na prevádzkovanie nemocničného bufetu s predajom bežných potravinárskych výrobkov, ovocia, nealkoholických nápojov a drogistického tovaru, s vylúčením predaja alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a čistiacich prostriedkov, ktoré by sa dali použiť ako omamné látky. Podmienkou je otváracia doba aj v sobotu a nedeľu,           ak zákon neurčuje inak.  

Priestory sa prenajmú za najvyššie ponúknuté trhové nájomné. Výška trhového  nájomného, t.j. minimálna cena za nájom priestorov je určená na 25,00 Eur/m²/rok                                          bez predpokladaných prevádzkovýchnákladov.

 

Ponuky zaslať poštou na vyššie uvedenú adresu alebo doručiť osobne na sekretariát nemocnice v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a s označením "Neotvárať - Nájom - Bufet" najneskôr do 02. 05. 2023 do 12.°° hod.Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu (adresa, mail, č. tel.), výšku ponúkaného nájomného za m²/rok za predmet nájmu a účel nájmu.

 

Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu len    s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. 

 

Ponuka zverejnená dňa 17. 04. 2023 v Registri ponúkaného majetku štátu, www.ropk.sk. Začiatok lehoty na doručovanie ponúk 18. 04. 2023, koniec lehoty 02. 05. 2023                          do 12.°° hod..

Obhliadka priestorov - dohodou.

 

Bližšie informácie: Monika Kolovratová, č. tel. 045/6705114, 0917 991 389, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

 

 

                                                                                                              Ing. Vladimír Husárček 

                                                                                                                           riaditeľ

 

 

 

Ponúkaný prebytočný majetok štátu sa zobrazuje v tabuľkovej forme v registri MF SR http://www.ropk.sk.

Register ponúkaného majetku štátu je podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje MF SR. 

 

 

Ponuky prostredníctvom registra:

- ponukové konanie (od 01. 07. 2015)

- osobitné ponukové konanie

- vyhlásenie elektronickej aukcie

- ponuka dočasne prebytočného majetku štátu - nájom (od 01. 07. 2015)

- ponuky vybraného hnuteľného majetku štátu