Interná smernica

Táto smernica primerane upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní
oznámení a podnetov protispoločenskej činnosti Psychiatrickou nemocnicou prof.
Matulaya Kremnica (ďalej len „nemocnica“), ako aj práva zamestnancov nemocnice
oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím
zamestnaním. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov nemocnice.