7.11.2017

Vyhodnotenie ponukového konania

Komisia menovaná riaditeľom nemocnice otvorila a vyhodnotila doručené cenové ponuky dňa 07. 11. 2017 o 8,30 hod.. V stanovenom termíne boli  doručené  tri cenové ponuky, ktoré splnili podmienky ponukového konania.

Najvyššiu cenu vo výške 800,00 Eur ponúkol p. Ján Cibula, bytom Lúčky č. 41, 967 01 Kremnica, a členovia komisie doporučili štatutárovi  uzatvoriť  s ním kúpnu  zmluvu.

23.10.2017

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya, ul. ČSA 234/139, 967 01 Kremnica ako správca majetku štátu v zmysle §8f ods. 7 zákona č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov ponúka na predaj prebytočný hnuteľný majetok štátu – osobný automobil :

 

 • TOYOTA COROLLA 1.4 LINEA TERRA
 • Sedan – 5dv. LIFTBACK
 • Evidenčné číslo ZH590AH
 • Výrobné číslo SB164ZEB10E047522
 • Rok výroby 2001
 • Počet najazdených km – 190 000
 • Farba strieborná metalíza
 • EK platnosť do 12.07.2019
 • TK platnosť do 12.07.2019
 • Vozidlo je pojazdné, stav primeraný veku a  počtu najazdených km
 • Autorádio orig. TOYOTA s CD meničom, denné svietenie, poťahy

 

Primeraná /najnižšia/ cena: 700,00 Eur (sedemsto eur, nula centov)

 

Cenové ponuky doručiť poštou na vyššie uvedenú adresu alebo osobne na sekretariát riaditeľa nemocnice v zalepenej obálke označenej "NEOTVÁRAŤ –  Automobil TOYOTA - PREDAJ" s uvedením identifikačných údajov záujemcu najneskôr do 06. 11. 2017 do 13.00 hod..

 

Kúpna zmluva bude uzavretá so záujemcom, ktorý v požadovanom termíne predloží najvyššiu cenovú ponuku. 

/Pozn. Cenová ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, označenie predávaného majetku, ponúknutú cenu vyjadrenú pevnou sumou/.

 

Dohodnutie obhliadky na tel. č. 0905207249 p. Prokein a bližšie informácie na tel. č. 045/6705114 p. Florovičová.

 

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota