Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie


 


Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya v Kremnici ako správca majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky


oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie (VEA) - 1.kolo


 


podľa §-u 8aa  zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov na odplatný prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku štátu


 


Areál bývalej detskej ozdravovne Kremnické Bane, k. ú. Kremnické Bane, okres Žiar nad Hronom.


znalecký posudok 2/2020 na stiahnutie

 


Primeraná cena prebytočného nehnuteľného majetku štátu zapísaného na LV č. 156 a príslušenstva uvedeného v znaleckom posudku č. 2/2020  je stanovená na 391 000,00 Eur. 

 


Špecifikácia ponúkaného majetku a podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii sú zverejnené na www.ropk.sk.


Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya v Kremnici je oprávnená akceptovať cenovú ponuku záujemcu iba v prípade, ak bola predložená v lehote a za podmienok určených v oznámení o vyhlásení elektronickej aukcie , ktoré bolo zverejnené v registri ponúkaného majetku na www.ropk.sk.


Začiatok lehoty na prekladanie ponúk: 26.02.2020


Koniec lehoty na predkladanie ponúk:  24.03.2020 do 14:00 hod


Finančná zábezpeka : 39 100,00 Eur