Názov projektu: Rozvoj kybernetickej bezpečnosti v podmienkach Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica

ITMS2014+: 311071CLK8

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Investičná priorita: 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

Špecifický cieľ: 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Schéma pomoci: Schéma podpory implementácie a vylepšovania opatrení na riadenie bezpečnostných rizík (DM – 1/2022)

Prijímateľ: Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica, Ulica Československej armády 234/139, 976 01 Kremnica

Miesto realizácie: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

Výška nenávratného finančného príspevku: 199 669,03 €

Stručný opis projektu: Kybernetická bezpečnosť sa v súčasnosti stáva jednou z významných súčastí fungovania každej organizácie, Psychiatrickú nemocnicu Profesora Matulaya Kremnica nevynímajúc. Práve za účelom jej zvýšenia sa nemocnica rozhodla pre realizáciu projektu "Rozvoj kybernetickej bezpečnosti v podmienkach Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica", ktorého hlavným cieľom je "Trvalo udržateľné zabezpečenie produkčnej prevádzky infraštruktúry IKT, informačnej a kybernetickej bezpečnosti Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica, ktoré umožní eliminovať vysokú časť nedostatkov identifikovaných vykonaným posúdením stavu infraštruktúry IKT a zabezpečiť tak vysoké požiadavky na bezpečnú prevádzku nemocničných systémov". 

Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie jeho hlavných aktivít, medzi ktoré patria:

·       Analýza a dizajn

·       Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb

·       Implementácia a testovanie

·       Nasadenie

Tieto hlavné aktivity budú realizované v rámci 7 technických riešení (modulov), ktorými sú:

·       Vypracovanie Analýzy rizík a dopracovanie bezpečnostnej dokumentácie

·       Vypracovanie kontinuity činností v zmysle ZoKB – riadenie kontinuity činností (BCM) v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. a vyhlášky 362/2018 Z. z. (§17)

·       Ochrana perimetra – implementácia Firewall, zvýšenie zabezpečenia siete a dvojfaktorová autentifikácia (2FA VPN)

·       Segmentácia siete

·       Zabezpečenie prístupu do WIFI siete + 802.1X Wifi

·       Implementácia L2 bezpečnostných mechanizmov

·       Implementácia centralizovaného systému riadenia entít

Úspešná realizácia projektu umožní naplniť merateľné ukazovatele projektu, ktorými sú:

1) P0193 Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov v celkovom počte 7, konkrétne sa jedná o:

·       Riadenie kontinuity činností (BCM)

·       Ochrana perimetra – firewall

·       Viacfaktorová autentifikácia

·       L2 bezpečnostné mechanizmy

·       Riadenie prístupu do WIFI siete podľa štandartu IEEE 802.1X

·       Implementácia centralizovaného systému riadenia entít, skupinových politík a hardening serverovej infraštruktúry 

·       Log Management

2) P0167 Počet informačných systémov VS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezpečnosti v rámci VS: 4. Do centrálneho systému monitorovania budú zapojené nasledovné systémy: 

·       KNIS, E-Health

·       Vema PAM

·       Uafalan

·       JISHM – Epsis

Bližšie informácie o projekte: https://www.itms2014.sk/projekt?id=260079bb-c1b4-40fd-bb56-37b6c4e25382

Riadiaci orgán: www.mirri.gov.sk

Operačný program Výskum a Inovácie: www.opvai.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete                                       na www.opii.gov.sk“.