Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Kremnica je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje referent pre verejné obstarávanie, ktorý je zároveň osobou odborne spôsobilou na verejné obstarávanie.

 

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní sú podľa finančných limitov zákazky:

 1. nadlimitné
 2. podlimitné
 3. zákazky s nízkymi hodnotami

Verejný obstarávateľ zverejňuje informácie o nadlimitných zákazkách a podlimitných zákazkách bez využitie elektronického trhoviska aj na svojej webovej stránke www.pnkca.sk v časti Verejné obstarávanie. 

 

Postupy vo verejnom obstarávaní:

1. Podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa pri zadávaní nadlimitných zákaziek postupy:

 1. verejná súťaž (VS),
 2. užšia súťaž (US),
 3. rokovacie konanie so zverejnením,
 4. súťažný dialóg (SD),
 5. inovatívne partnerstvo (IP),
 6. priame rokovacie konanie.

2. Podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní podlimitných zákaziek podľa:

 1. § 109 až 112 (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska), ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác   alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu,
 2. § 113 až 116 (podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska), ak ide o iné tovary, stavebné práce alebo služby, ako podľa písmena a)
 3. § 109 až 112 alebo podľa § 113 až 116, ak ide o dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ak ide o zákazku podľa odseku 2.

 

Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami postupuje verejný obstarávateľ tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite. Zákazky s nízkymi hodnotami verejný obstarávateľ zverejňuje na svojej webovej stránke www.pnkca.sk v časti Verejné obstarávanie.

 

Identifikačné údaje:

Názov organizácie: Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya

Sídlo: ČSA 234/139, 967 01 Kremnica

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Husárček, riaditeľ

IČO: 00 60 69 87

DIČ: 2020536562

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava, číslo účtu: 7000288237/8180

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Katarína Ľachká - referent pre verejné obstarávanie

Tel.: 045/6705 152

Fax: 045/6742 149

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Záujemcovia o účasť v procese verejného obstarávania jednotlivých zákaziek sa môžu zúčastniť zverejnených vyhlásených verejných obstarávaní za predpokladu splnenia podmienok uvedených v oznámeniach, výzvach a súťažných podkladoch.