Ponúkaný prebytočný majetok štátu sa zobrazuje v tabuľkovej forme v registri MF SR http://www.ropk.sk/.

Register ponúkaného majetku štátu je podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje MF SR.

Ponuky prostredníctvom registra:
- ponukové konanie (od 01. 07. 2015)
- osobitné ponukové konanie
- vyhlásenie elektronickej aukcie
- ponuka dočasne prebytočného majetku štátu - nájom (od 01. 07. 2015)
- ponuky vybraného hnuteľného majetku štátu