PREDAJ

 

Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya v Kremnici, ako správca majetku štátu, ponúka

na predaj, v zmysle § 8f ods. 7 zákona č. 278/1933 Z.z. v znení neskorších predpisov, prebytočný

hnuteľný majetok štátu – živé zvieratá:

1. Pony shettlandský – kobylka, menom BODKA, nar. 2017,

2. Pony shettlandský – žrebec, menom BANDY, nar. 1995,

3. Pony shettlandský – kobylka, menom LUSSY, nar. 01.01.1981.

Zvieratá v bode 1-3 slúžili na potreby hipoterapie pre pacientov nemocnice. Zdravotný stav

zodpovedá veku zvierat, zvieratá v bode 2-3 netrpia žiadnymi ochoreniami, zviera v bode 1

trpí chronickým ochorením kopýt. Sú pravidelne vakcinované potrebnými vakcínami.

Cena: najvyššia ponuka.

Cenové ponuky predkladať písomne poštou alebo osobne na sekretariáte riaditeľa

nemocnice, najneskôr do 05.01.2023 do 12:00 hod., v zalepenej obálke s označením

"NEOTVÁRAŤ – PONY – PREDAJ" s uvedením:

- identifikačných údajov záujemcu (meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt),

- identifikačné údaje živého zvieraťa z vyššie uvedených, ktoré chce záujemca odkúpiť,

- ponúkanú sumu v EUR, za ktorú chce záujemca zviera odkúpiť.

Adresa:

Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya

Československej armády 234/139

967 01 Kremnica

Kúpna zmluva bude uzavretá so záujemcom, ktorý v požadovanom termíne predloží cenovú

ponuku s najvyššou ponúkanou sumou.

Obhliadka zvierat je možná po dohode na tel. čísle 045/67 05 114 – Monika Kolovratová.

V Kremnici 21. 12. 2022

 

Ing. Vladimír Husárček

riaditeľ