Psychiatrické resocializačno – rehabilitačné oddelenie (nelôžkové)

Ide o nelôžkové oddelenie vykonávajúce svoju činnosť v priestoroch psychiatrickej nemocnice jednak na vlastnom oddelení, jednak na jednotlivých lôžkových psychiatrických oddeleniach, členených podľa diagnostického profilu a podľa veku pacientov.

Oddelenie je samostatne otvorené od roku 1985, v účelovo prebudovaných priestoroch samostatnej budovy od roku 1999. Funkčne i priestorovo je delené na ergoterapeuticko – psychoterapeutickú časť a časť pre fyzikálnu diagnostiku a terapiu. V pracovných dňoch je návštevnosť oddelenia od 80 do 115 pacientov denne, čo často činní viac ako 50% hospitalizovaných. Zamestnanci sa zúčastňujú i na komunitnom dianí a skupinových psychoterapiách na niektorých lôžkových jednotkách a majú na starosti pracovnú terapiu v celom vonkajšom priestore areálu. Okrem bežnej fyzikálnej liečby oddelenie poskytuje i celotelovú magnetoterapiu a podvodné masáže. Disponuje priestormi pre arteterapiu, muzikoterapiu, tkanie, vyšívanie, šitie, telocvičňou s posilovňou, stolárskou dielňou, miestnosťou pre kultúrne vyžitie, i miestnosťami vyhradenými pre individuálnu a skupinovú psychoterapiu a psychodrámu. K dispozícii sú aj vonkajšie športoviská, rybník a pekná okolitá príroda, nakoľko areál je umiestnený na hranici lesa rekreačnej oblasti, hneď pri náučnom prírodnom chodníku v kopcovitom, horskom teréne.

Na čele oddelenia je primár a vedúca sestra, traja pracovníci majú rehabilitačnú kvalifikáciu, ostatných osem sa zúčastňuje ergoterapie a psychoterapií. V systéme RRO sú začlenené i psychoterapeutické aktivity psychologického oddelenia.

Náplň činnosti oddelenia :

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o starostlivosť o duševne a nie telesne chorých, je ťažisko práce, vrátane diagnostiky a výkonov zreteľne iné, než v somatických zariadeniach. Oddelenie je zriadené na poskytovanie nefarmakoterapeutických a nebiologických liečebných i diagnostických metód, kopíruje funkciu denného psychiatrického stacionára rozšíreného o fyzikálnu liečbu.
Repertoár poskytovaných služieb sa aktualizuje a odosiela na všetky klinické oddelenia nemocnice, ak je aktualizácia potrebná (pribudnutie či vyradenie prístroja alebo činnosti). Raz ročne na seminári venovanom RRO, spravidla v mesiaci máj, sa vykonáva prieskum požiadaviek lôžkových oddelení a zvažuje možnosť zmien. Každá prítomnosť pacienta na RRO a každý úkon sa zaznamenáva do denného záznamu rehabilitačného pracovníka, pričom tento slúži zároveň ako podklad na vyplnenie elektronickej verzie výkazu pre zdravotné poisťovne.

Celkový repertoár výkonov :

   a) rehabilitácia telesných funkcii

           1.podvodná masáž
           2.hydrogalvan
           3.diadynamické prúdy
           4.ultrazvuk
           5.galvanoterapia-ionoforéza
           6.parafín+lavaterm
           7.klasická masáž
           8.reflexná masáž
           9.ILTV
           10.skupinová LTV+rozcvičky
           11.liečebná jóga - t.č. sa nerealizuje
           12.kondičné vychádzky
           13.športové aktivity
           14.WS a ostatná liečba prúdmi
           15.rekondičné cvičenia na zariadení multifunkčný Kettler a stepper.
           16.štandardizované programy galvanickej terapie a vakuoterapie prístrojom
              Neurodyn, vrátane interferencie
           17.celotelová i lokálna magnetoterapia

   b) rehabilitácia psychických funkcii

           1.liečba prácou
           2.relaxačné techniky (autogénny tréning, progresívna myorelaxácia)
           3.skupinová a individuálna psychoterapia
           4.psychoedukačná činnosť
           5.rehabilitačno-rekreačné činnosti (arteterapia, muzikoterapia, a iné)
           6.získavanie nových zručnosti - zácvik žien na owerlook, tiež šijací stroj,
             zácvik mužov na horizontálny sústruh, horizontálnu a vertikálnu frézu,
             hrúbkovačku, cirkulár, hoblovačku, vyrezávacie elektrické pílky, brúsky a
             podobne.
           7.ovplyvňovanie CNS pomocou WS prúdov
           8.ovplyvňovanie pomocou TENS burst prúdov prístrojom Neurodyn u
             arteriosklerózy a dg. tenzná cephalea
           9.migrenózna cephalea-aplikácia PMP-magnetoterapia
           10.kluby preliečených pacientov - stretnutia prepustených a hospitalizovaných
              pacientov a najbližších príbuzných
           11.Brain-biofeedback
           12.starostlivosť o malú zoologickú záhradu

   c) diagnostika

           1.elektrokardiografia
           2.jednozvodová elektrodiagnostika sumárnych potenciálov


 Príjem pacientov :

  Príjem pacientov do stavu na celodenný pobyt sa riadi:

      1.odoslaním z jednotlivých lôžkových oddelení s požiadavkami uvedenými na indikačnom
        liste (ergoterapia, liečba prácou, psychoterapia)
      2.odoslaním odborným telesným lekárom (fyzikálna liečba)

Fyzikálnu liečbu môžu absolvovať i zamestnanci PN, a po súhlase riaditeľa PN i pacienti ambulantní, ak pre nich cestovanie za fyzikálnou terapiou na iné miesto je nadmieru náročné.