Úsek bol založený 1. januára 1987, vystriedali sa v ňom traja vedúci pracovníci, atestovaných sú 3 pracovníci. Okrem psychodiagnostiky, ktorá bola pôvodne ťažiskom, sa postupne so zvyšovaním psychoterapeutickej kvalifikácie presúva ťažisko práce ku psychoterapii.
     Pre kolegov poskytuje informácie na lekárskych seminároch a v minulosti na seminároch SZP v nemocnici aj na okresných a krajských seminároch.
     Organizovali sme krajský seminár k toxikománii. Aktívne opakovane vystupujeme na Pinelových dňoch a celoštátnych aj medzinárodných konferenciách o psychoterapii. Vystupovali sme na psychiatrických zjazdoch. Publikovali sme v Slovenskej psychiatrii.
     Zorganizovali sme opakovane celoštátne semináre a konferenciu o tanečnej terapii, celoštátny seminár Helingerovskej systémovej terapie, celoslovenský výcvik v Multidimenzionálnom kresebnom teste a organizovali sme pre lekárov, psychológov a SZP trojročný psychoterapeutický výcvik.
Pre študentov psychológie, sociálnej práce a liečebnej pedagogiky a sociológie sme poskytovali stáže štyrom desiatkam záujemcov z univerzít v Bratislave, Trnave, Prešove.
     Pre pacientov vedieme a spolupodieľame sa na vedení „Klubu duševnej rovnováhy psychosomatických pacientov“ od roku 2001 “Abstinentského klubu“ od roku 1987.
     Pre verejnosť organizujeme v meste podujatia v intenciách „Ligy za duševné zdravie“ od jej vzniku.